Chèn các khối địa điểm của Google Maps vào Google Docs

Tháng 9 06, 2022


Năm ngoái, Google đã thêm khả năng để người dùng chèn khối địa điểm của Google Maps vào Google Docs bằng cách dán liên kết Maps trực tiếp vào tài liệu. 

Giờ đây, người dùng có thể chèn các khối vị trí vào Docs bằng cách sử dụng @ và tìm trong trình đơn.

Thời gian triển khai 

  • Bản phát hành nhanh: bắt đầu từ ngày 22/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 8/9/2022.

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech