Chèn dấu đầu dòng trong Google Sheets

Tháng 10 25, 2021


Vì Google Sheets là một ứng dụng bảng tính và hiếm khi cần đến dấu đầu dòng, tùy chọn tạo dấu đầu dòng không có trên thanh công cụ. Tuy nhiên, Google Sheets có hỗ trợ các dấu đầu dòng.

Có hai cách để thêm dấu đầu dòng vào một ô trong Google Sheets

Sử dụng phím tắt

Trên PC: Giữ phím ALT và nhấn 7 (trên bàn phím số)

Người dùng cũng có thể thực hiện theo ALT + ENTER để chèn dấu ngắt dòng nếu muốn thêm nhiều dấu đầu dòng bên trong cùng một ô.

Trên máy Mac: Giữ phím OPTION và nhấn 8

Thực hiện theo Control + OPTION + ENTER để chèn ngắt dòng.

Sử dụng công thức

Hàm CHAR trong Trang tính trả về ký tự được chỉ định bởi số mã.

Thực hiện công thức sau vào ô mà người dùng muốn thêm dấu đầu dòng:

  = CHAR (9679)

Nếu người dùng muốn tạo danh sách dấu đầu dòng, có thể kéo chốt điều khiển đến các ô khác và công thức sẽ tuân theo.

Nguồn: LVtech