Chỉ định màu cho các thành phần biểu đồ trong Google Sheets

Tháng 1 11, 2019


Những thay đổi mới:

Giờ đây, khi đang làm việc trên một biểu đồ trong Sheets, người dùng có thể tự tạo một yếu tố thiết kế (chẳng hạn như một thanh trên biểu đồ thanh hoặc một điểm hoặc đường trên biểu đồ đường thẳng) một màu duy nhất, thay vì tất cả các yếu tố tương tự cùng một màu. Điều này thích hợp đối với biểu đồ thanh, biểu đồ cột, biểu đồ đường thẳng, biểu đồ tán xạ và đối với một số chuỗi nhất định trong biểu đồ kết hợp.

Ảnh hưởng: Tất cả người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng có thể làm nổi bật một phần của biểu đồ bằng cách thay đổi màu sắc khác với màu chính của chuỗi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không cần hành động.
  • Người dùng cuối: để tìm hiểu thêm về tính năng mới này, vui lòng xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 07/01/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 07/01/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech