Chi tiết sự kiện hiện đã được hỗ trợ bởi Lịch Interop

Tháng 5 17, 2018


Năm ngoái, Google đã công bố các cải tiến đối với Lịch Interop của Google đối với Microsoft Exchange. Google đã đơn giản hóa quá trình thiết lập, giới thiệu nhật ký chi tiết trong Admin console và thực hiện tra cứu rảnh/bận khả dụng trên điện thoại di động cũng như trên web.

Để tiếp tục tăng cường sự đồng hiện hữu của hai hệ thống này, Google đang triển khai hỗ trợ dần đối với các chi tiết sự kiện trong việc tra cứu tính khả dụng. Giờ đây, quản trị viên G Suite có thể chọn tùy chọn chia sẻ chi tiết sự kiện khi người dùng sử dụng Tìm thời gian của Lịch (Calendar's Find a Time) hoặc Trợ lý lập lịch của Outlook (Outlook's Scheduling Assistant). Chi tiết sự kiện bao gồm:

  • Tiêu đề sự kiện
  • Vị trí sự kiện
  • Trạng thái phản hồi của khách

Gần đây, Google cũng đã cải thiện cơ chế xác thực, tạo tiền đề cho việc cài đặt Lịch Interop được đơn giản hóa trong tương lai.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và tất cả người dùng.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech