Chia sẻ nguồn cấp dữ liệu video khi sử dụng chế độ Đồng hành trong Google Meet

Tháng 5 05, 2022


Tóm tắt:

Khi sử dụng chế độ Đồng hành trong Google Meet, giờ đây người dùng có thể bật máy ảnh và chia sẻ nguồn cấp dữ liệu video với tất cả những người tham gia khác. Đối với những người tham gia trong phòng tham dự một cuộc họp có cả trực tiếp và trực tuyến, tính năng này giúp cải thiện sự hợp tác và bình đẳng về đại diện bằng cách cung cấp cho mọi người khả năng chia sẻ video của riêng họ với những người tham gia cuộc gọi khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: 

    • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Người dùng có thể tham gia cuộc họp trên web bằng chế độ Đồng hành từ phòng xanh trước cuộc họp. Để chia sẻ nguồn cấp dữ liệu video, hãy chọn “Bật máy ảnh” từ thanh công cụ Meet.

    • Sử dụng bài viếtvideo hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp này để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chế độ Đồng hành trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech