Chọn nhiều thẻ trong Google Sheets và thực hiện các tác vụ cơ bản đối với lựa chọn

Tháng 8 02, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể chọn nhiều tab trong Google Sheets và thực hiện các tác vụ cơ bản đối với lựa chọn (chẳng hạn như di chuyển các thẻ, xóa, nhân bản, sao chép, thay đổi màu hoặc ẩn). Tự tin làm việc trong Google Sheet một cách tự tin và thực hiện quy trình công việc nhanh hơn khi thực hiện các tác vụ cơ bản trên nhiều trang tính cùng một lúc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ, ẩn và chỉnh sửa trang tính.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium. Cũng khả dụng đối với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech