Đảm bảo rằng Google Vault lưu lại tất cả các email trong miền

Tháng 11 05, 2019


Quản trị viên cần biết:

Để đảm bảo rằng các bản sao của tất cả các tin nhắn đã gửi hoặc nhận trong miền được lưu trữ trong hộp thư Gmail của người dùng được liên kết, quản trị viên nên thiết lập lưu trữ thư toàn diện trong Admin console. Đây không phải là cài đặt mới, nhưng Google biết rằng một số quản trị viên G Suite không nhận ra cài đặt này bị vô hiệu hóa theo mặc định.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Lưu trữ các email này trong hộp thư Gmail có nghĩa là các chính sách lưu giữ và thu thập, cũng như các tìm kiếm và xuất cho Gmail. Ví dụ về các email được gửi hoặc nhận trong miền bao gồm thư được gửi từ Lịch và Drive và các dịch vụ G Suite khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Một ví dụ về email được lưu trữ bởi quy tắc lưu trữ thư toàn diện là email được gửi từ Calendar, đôi khi điều này rất hữu ích để gửi email cho tất cả hoặc một tập hợp những người trong lời mời họp. Nếu quản trị viên nhấp vào biểu tượng "Email gửi lời mời cho khách", tức là email sẽ được gửi từ địa chỉ email của người dùng. Quản trị viên có tùy chọn gửi email cho tất cả khách, nhắm mục tiêu mọi người dựa trên trạng thái RSVP, và/hoặc gửi một bản sao cho chính mình. Không có tùy chọn CC, BCC hoặc tập tin đính kèm, nhưng các chi tiết của sự kiện lịch sẽ được bao gồm trong email.

Nếu quản trị viên bỏ chọn “Gửi bản sao cho tôi” và tùy chọn lưu trữ thư toàn diện bị vô hiệu hóa trong miền, một bản sao của thư đã gửi sẽ không được lưu trong bất kỳ hộp thư Gmail nào. Nếu lưu trữ thư toàn diện được bật trong miền, một bản sao của thư đã gửi sẽ được lưu trong hộp thư đã gửi của người dùng.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Cài đặt lưu trữ thư toàn diện hiện đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: Cài đặt lưu trữ thư toàn diện hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech