Danh sách trắng bots của của bên thứ ba đối với Hangouts Chat

Tháng 10 03, 2018


Google đang thêm tùy chọn cho người dùng, quản trị viên G Suite có thể lập danh sách trắng các bots cụ thể vào Hangouts Chat thuộc miền. Cài đặt mới này sẽ áp dụng trong Chat kể từ ngày 10/10/2018.

Khi công bố Trò chuyện trong Hangouts vào đầu năm nay, Google đã giới thiệu về bots. Bots cung cấp phương thức đàm thoại để kết nối với các dịch vụ trong Trò chuyện, chẳng hạn như tra cứu thông tin, lên lịch cuộc họp, thực hiện các tác vụ, v.v…, bots có thể được tạo bởi Google, người dùng trong miền hoặc bên thứ ba.

Google đã nhận được phản hồi rằng người dùng muốn chi tiết hơn về các bots của bên thứ ba mà người dùng có thể tương tác trong Chat. Ngoài tùy chọn trong Admin console để bật hoặc tắt bots cho miền, giờ đây quản trị viên có thể bật riêng từng bot cụ thể của bên thứ ba trong cài đặt G Suite Marketplace.

Quản trị viên có thể bắt đầu thêm danh sách trắng các bots ngay từ bây giờ, tuy nhiên, cài đặt mới này sẽ không có hiệu lực trong Chat cho đến ngày 10/10/2018.

Điều này có nghĩa là nếu trước đây đã vô hiệu hóa tất cả ứng dụng G Suite Marketplace hoặc ứng dụng cụ thể trong danh sách trắng, Google Drive bot, Meet bot, bots của bên thứ ba sẽ ngừng hoạt động trừ khi quản trị viên thay đổi cài đặt G Suite Marketplace để cho phép hoạt động.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

  • Admin: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/09/218.
  • Cài đặt có hiệu lực trong Chat: đã triển khai  (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/10/2018.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech