Đặt thời lượng cuộc họp mặc định cho các sự kiện Google Calendar

Tháng 8 12, 2020


Tính năng mới:

Google đã thêm một cài đặt mới trong Admin console - nơi quản trị viên có thể xác định thời lượng cuộc họp mặc định cho người dùng trong miền. Trước đây, chỉ có thể thay đổi mặc định 60 phút từ cài đặt Lịch cá nhân của người dùng. Bây giờ, quản trị viên có thể đặt độ dài mặc định mới cho tất cả người dùng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Quản trị viên có thể hỗ trợ tổ chức làm việc hiệu quả hơn bằng cách chọn thời lượng cuộc họp mặc định cho nhân viên, thời gian và việc sử dụng phòng họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/7/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech