Dễ dàng chia sẻ liên kết hồ sơ qua Danh bạ

Tháng 7 02, 2022


Tóm tắt:

Vào năm 2021, Google đã giới thiệu trải nghiệm Google Contact (contact.google.com) mới cung cấp thông tin phong phú về đồng nghiệp và các bên liên quan. Bắt đầu từ hôm nay, mọi địa chỉ liên hệ có email trong Workspace đều có liên kết hồ sơ mới dễ dàng sao chép, chia sẻ và gửi trong tổ chức. Liên kết hồ sơ mới này giúp mọi người trong tổ chức liên lạc và giữ kết nối.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Do tính năng này chỉ hiển thị cho các liên hệ có email được kết nối với hồ sơ Workspace, nên việc cung cấp đầy đủ dữ liệu người dùng trên các ứng dụng Google Workspace sẽ rất hữu ích. Quản trị viên có thể điền dữ liệu này vào một số vị trí:

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin vào hồ sơ Thư mục của người dùng.

 • Người dùng cuối:

  • Sau khi tính năng này khả dụng, hãy truy cập “Sao chép liên kết hồ sơ” bằng một trong hai cách:

   • Trong chế độ xem chi tiết cho một liên hệ, hãy chọn "trình đơn 3 chấm" và nhấp vào nút "Sao chép liên kết hồ sơ".

   • Trong chế độ xem danh sách liên hệ (ví dụ: contact.google.com), hãy chọn "trình đơn 3 chấm" ngay hàng liên hệ và nhấp vào nút "Sao chép liên kết hồ sơ".

  • Người dùng cũng có thể nhập "contact.google.com/emailaddress" vào thanh địa chỉ của trình duyệt web để tìm kiếm một người trong tổ chức. Các định dạng email bao gồm: jane.smith@domain.com, jane.smith@domain và jane.smith.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2022, dự kiến hoàn thành trước ngày 18/7/2022. Do tính chất thay đổi của đợt phát hành này, người dùng cuối có thể sao chép liên kết hồ sơ từ địa chỉ trình duyệt trước khi có quyền truy cập vào nút "Sao chép liên kết hồ sơ".

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech