Dễ dàng kết nối với Salesforce từ Google Sheets

Tháng 7 30, 2018


Google đang xuất bản một tiện ích bổ sung dành cho Google Sheets để kết nối với Salesforce.

Người dùng có thể sử dụng tiện ích này để nhập dữ liệu và báo cáo từ Salesforce vào Sheets và nhập dữ liệu cập nhật trên trang tính vào lại Salesforce. Tích hợp này sẽ giúp người dùng tối ưu hóa luồng công việc và giảm thiểu công việc trùng lặp khu sử dụng hai ứng dụng.

Ví dụ: bộ phận tài chính có thể sử dụng tiện ích bổ sung để thực hiện dự báo dựa trên tất cả các giao dịch hiện tại. Tiện ích bổ sung sẽ lấy tất cả dữ liệu từ báo cáo Salesforce có liên quan vào trang tính, nơi các thành viên trong bộ phận Tài chính có thể sử dụng các tính năng mạnh mẽ khác, chẳng hạn như Khám phá, bảng tổng hợp hoặc ghi macro. Hoặc bộ phận bán hàng có thể sử dụng tiện ích bổ sung để nhập chi tiết tài khoản từ Salesforce và sử dụng Trang tính để thực hiện cập nhật hàng loạt các thay đổi đó vào lại Salesforce.

Cài đặt và sử dụng tiện ích bổ sung Salesforce cho Google Sheets

Tiện ích bổ sung này, được tạo bởi Google Cloud, hiện đang ở giai đoạn beta. Tiện ích bổ sung được đề cập trong Điều khoản bổ sung của Google Apps Script. Để cài đặt:

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát quyền truy cập vào tiện ích bổ sung này giống như thực hiện với bất kỳ tiện ích bổ sung nào khác của Trang tính.

  • Nếu đã tắt tiện ích bổ sung cho miền nhưng muốn cho phép người dùng sử dụng tiện ích bổ sung này, quản trị viên có thể đưa tiện ích này vào danh sách trắng.
  • Nếu muốn kiểm soát tiện ích bổ sung trên miền, quản trị viên có thể bật/tắt tiện ích bổ sung chung trong trình chỉnh sửa Tài liệu trong Admin console

Nguồn: LVtech