Dễ dàng quản lý các chính sách và hoạt động liên quan đến bộ nhớ thông qua các công cụ quản lý bộ nhớ mới trong Admin console

Tháng 4 26, 2022


Tính năng mới:

Google đang triển khai các công cụ quản lý bộ nhớ mới để cung cấp cho khách hàng khả năng hiển thị, kiểm soát và thông tin chi tiết bổ sung về việc sử dụng bộ nhớ trên người dùng, nhóm và toàn bộ tổ chức.

Trong Admin console, các hoạt động liên quan đến bộ nhớ hiện có thể được truy cập và quản lý từ một nguồn duy nhất. Sử dụng các công cụ quản lý bộ nhớ mới này, quản trị viên có thể nhanh chóng và dễ dàng:

  • Xem tóm tắt việc sử dụng bộ nhớ của toàn bộ tổ chức

  • Xem bộ nhớ được sử dụng bởi các sản phẩm cụ thể như Drive hoặc Gmail

  • Xem những người dùng bộ nhớ hàng đầu trong tổ chức

  • Xem các bộ nhớ dùng chung có bộ nhớ được sử dụng nhiều nhất trong tổ chức

  • Quản lý và xóa các bộ nhớ dùng chung dựa trên việc sử dụng bộ nhớ, bao gồm khả năng sắp xếp và xóa các bộ nhớ dùng chung hoặc riêng lẻ

  • Xem cảnh báo giới hạn bộ nhớ

  • Truy cập các báo cáo chi tiết về việc sử dụng bộ nhớ

  • Áp dụng giới hạn bộ nhớ đối với người dùng

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên có thể sử dụng các công cụ mới này để xem lượng bộ nhớ đang được sử dụng trong tổ chức và xem tổ chức sắp đạt đến giới hạn bộ nhớ như thế nào.

Trong Cài đặt bộ nhớ, quản trị viên có thể quản lý giới hạn bộ nhớ trong Google Workspace trong tổ chức. Quản trị viên sẽ thấy cài đặt giới hạn bộ nhớ cho toàn bộ tổ chức, quản trị viên có thể tùy chỉnh cài đặt này cho các nhóm và đơn vị tổ chức cụ thể. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết về cách bộ nhớ đang được sử dụng — và cách quản lý bộ nhớ — trong tổ chức.

Cài đặt này được TẮT theo mặc định - khi được bật, quản trị viên có thể tạo giới hạn bộ nhớ riêng lẻ.

 

 

Dễ dàng sửa đổi các đặc quyền lưu trữ

Khi ra mắt, chỉ những quản trị viên cấp cao mới có quyền truy cập vào các công cụ quản lý bộ nhớ. Trong những tháng tới, quyền truy cập sẽ mở rộng cho quản trị viên được ủy quyền, quản trị viên người dùng và quản trị viên đại lý. Khi khả dụng, quản trị viên có thể kiểm soát tất cả các chính sách lưu trữ đã được triển khai trước đó, cho phép kiểm soát các chính sách mặc định và tạo vai trò tùy chỉnh để quản lý chính sách lưu trữ cho tổ chức hoặc người dùng trong các đơn vị hoặc nhóm tổ chức cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các quản trị viên cấp cao của Google Workspace cũng như các quản trị viên cấp cao của G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech