Dễ dàng tham gia cuộc họp từ nhiều ứng dụng bên thứ ba

Tháng 6 16, 2018


Vào tháng 8/2017, Google đã công bố một tính năng giúp người dùng tham gia cuộc họp trên Google Calendar dễ dàng hơn bằng cách sử dụng ứng dụng lịch của bên thứ ba dựa trên CalDAV. Google đã nhận được thông tin rằng chức năng này hữu ích và người dùng muốn thấy chức năng này được mở rộng đến nhiều ứng dụng lịch khác hơn. Đó là lý do tại sao giờ đây, bất cứ khi nào người dùng sử dụng G Suite Sync for Microsoft Outlook, Google Sync hoặc ứng dụng khách của bên thứ ba dựa trên Nhà cung cấp Lịch để truy cập sự kiện trên Google Calendar, Google sẽ thêm văn bản được tạo tự động vào mô tả sự kiện. Văn bản này sẽ bao gồm hướng dẫn về cách tham gia sự kiện thông qua Meet hoặc Hangouts.

Với lần cải tiến này, những người sử dụng ứng dụng Google Calendar không hiển thị hướng dẫn họp như nguyên bản (ví dụ: Samsung S Planner) không cần truy cập Google Calendar trên web để tham gia cuộc họp.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối sử dụng Suite Sync for Microsoft Outlook, Google Sync hoặc ứng dụng Android của bên thứ ba dựa trên Nhà cung cấp Lịch.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech