Đề xuất chủ đề trong soạn thư thông minh của Gmail

Tháng 4 20, 2019


Những tính năng mới

Soạn thảo thông minh hiện có thể đưa ra đề xuất cho chủ đề email.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Kể từ khi công bố Soạn thư thông minh trong G Suite năm ngoái, Google đã thấy phương thức đề xuất soạn thư thông minh có thể tiết kiệm thời gian để soạn thảo và trả lời email. Với các đề xuất chủ đề, soạn thảo thông minh giờ đây cũng có thể giúp người dùng soạn chủ đề của mình.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào để bắt đầu xem đề xuất chủ đề soạn thảo thông minh. Khi soạn thảo phần thân của email và sau đó đặt con trỏ vào dòng chủ đề, người dùng có thể thấy phần soạn thảo thông minh gợi ý một chủ đề cho email.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Gợi ý chủ đề là một phần của Soạn thảo thông minh, tính năng này được BẬT theo mặc định. Người dùng có thể bật / tắt tính năng này trong cài đặt Gmail .

Nguồn: LVtech