Định tuyến cấp miền

Tháng 2 28, 2018


Tính năng này không có sẵn trong các phiên bản G Suite miễn phí.

Cài đặt định tuyến hộp thư đến sẽ không được hỗ trợ, sẽ sớm được gỡ bỏ và được thay thế bởi các cài đặt định tuyến. Trong thời gian chuyển tiếp này, các cài đặt định tuyến thư đến vẫn còn hiển thị trong Admin Console, được dán nhãn với một thẻ màu đỏ "Đã tắt". Các cài đặt vẫn hoạt động nhưng quản trị viên không thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những cài đặt mới.

Đối với các định tuyến cấp miền đã được cấu hình, quản trị viên có thể chuyển đổi các cài đặt định tuyến email thành cài đặt định tuyến. Nếu cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định, quản trị viên có thể chuyển đổi tất cả các cấu hình địa chỉ mặc định sau khi chuyển đổi cấu hình miền bổ sung.

Chuyển đổi định tuyến cấp miền

  1. Tại Admin Console...
  2. Tới Ứng dụng (Apps) >  G Suite > Gmail > Cài đặt nâng cao (Advanced settings).
  3. Ở bên trái, chọn đơn vị tổ chức để cấu hình cài đặt. Bất kỳ tổ chức cấp dưới sẽ kế thừa các bản cập nhật.
  4. Di chuyển đến Định tuyến (Email routing) trong phần Định tuyến (Routing).
  5. Bên dưới Thông báo trả về, nhấp Chuyển đổi (Convert). Các cài đặt được sao chép một cấu hình tương đương trong các cài đặt định tuyến mới và hiển thị trên màn hình.
  6. Xem lại các cấu hình và chỉnh sửa các cấu hình, nếu cần thiết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo cài đặt định tuyến.
  7. Nhấp Thêm cài đặt (Add settings)
  8. Lặp lại các bước 5-7 để chuyển đổi tất cả các định tuyến bổ sung. Đối với từng Thông báo trả về, quản trị cần phải nhấp Chuyển đổi (Convert)
  9. Nếu đã cấu hình định tuyến địa chỉ mặc định cho định tuyến chính, quản trị viên sẽ được nhắc nhở để nhấp Chuyển đổi (Convert) một lần nữa. Nếu không cấu hình địa chỉ mặc định, tất cả các kiểm soát liên quan biến mất sau khi quản trị viên chuyển đổi.
  10. Ở dưới cùng của trang Cài đặt nâng cao Gmail (Gmail Advanced settings), nhấp Lưu (Save).

Nguồn: LVtech