Đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách sử dụng phân tích của Classroom

Tháng 11 08, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu tính năng phân tích trong Google Classroom, cung cấp chế độ xem tập trung về dữ liệu Classroom và thông tin chi tiết cho giáo viên.

Giờ đây, giáo viên và nhân viên hỗ trợ được chỉ định có thể trực tiếp nhìn thấy thành tích và sự tham gia của học sinh trong lớp học, bao gồm cả việc bài tập có được hoàn thành hay không, xu hướng điểm số như thế nào và các tính năng của Classroom đang được áp dụng như thế nào. Giáo viên sẽ có cái nhìn toàn cảnh về những hiểu biết sâu sắc, với khả năng dễ dàng đi sâu hơn để xác định học sinh, lớp học và trường học nào có thể cần hỗ trợ.

Giáo viên cũng sẽ có thể xem cùng loại dữ liệu cho các lớp họ dạy, cung cấp một cái nhìn tổng quan tập trung về xu hướng của từng học sinh trong lớp. Ví dụ: nếu giáo viên nhận thấy một học sinh có tỷ lệ hoàn thành bài tập thấp trong tháng này, họ có thể xem chi tiết danh sách các bài tập còn thiếu và theo dõi để xem cách hỗ trợ tốt nhất cho học sinh này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cung cấp thông tin chi tiết có liên quan và có thể hành động ngay lập tức, để giáo viên có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách hỗ trợ tốt nhất cho sự thành công của học sinh.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Quản trị viên cấp cao tự động có quyền truy cập vào phân tích Classroom và phải bật phân tích để người được chỉ định truy cập dữ liệu trên toàn bộ tổ chức hoặc giới hạn ở các đơn vị tổ chức cụ thể. Giáo viên sẽ tự động có thể xem số liệu phân tích ở cấp độ lớp học của họ.

  • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/11/2023.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech