Dynamic groups - bản beta cho phép quản lý thành viên nhóm tự động

Tháng 10 22, 2020


Tính năng mới:

Dynamic groups cho phép quản trị viên tạo một nhóm với tư cách thành viên được cập nhật tự động với truy vấn thành viên. Dynamic groups có thể dựa trên một hoặc nhiều thuộc tính người dùng, bao gồm địa chỉ, vị trí, tổ chức và quan hệ. Quản trị viên có thể quản lý Dynamic groups trong Cloud Identity Groups APIAdmin console.

Dynamic groups hiện khả dụng bản beta mở, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng nó mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên có đặc quyền tạo nhóm và đọc người dùng.

Tại sao sử dụng:

Dynamic groups hoạt động giống như Google Group với lợi ích bổ sung là tư cách thành viên được tự động cập nhật. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng cho các chức năng giống nhau, bao gồm cả danh sách phân phối, quản lý danh sách kiểm soát truy cập (ACL), v.v. Bằng cách tự động hóa quản lý thành viên, quản trị viên có thể tăng cường bảo mật, giảm lỗi và giảm bớt sự thất vọng của người dùng trong khi giảm thiểu gánh nặng cho quản trị viên.

Dưới đây là một số ví dụ về cách quản trị viên có thể sử dụng Dynamic groups. Quản trị viên có thể tạo các nhóm:

  • Tất cả người dùng có trụ sở tại văn phòng New York, việc này giúp quản trị viên có thể sử dụng để liên lạc qua email liên quan đến vị trí văn phòng đó.
  • Tất cả các kỹ sư, việc này có thể sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào các công cụ cụ thể.

Thông tin chi tiết:

Khi khởi chạy, quản trị viên sẽ không thể quản lý các chính sách, chẳng hạn như chính sách truy cập nhận thức ngữ cảnh bằng cách sử dụng Dynamic groups. Sau khi khả dụng, quản trị viên sẽ có thể tạo một nhóm động mà sau đó có thể sử dụng để quản lý các chính sách truy cập nhận thức ngữ cảnh cụ thể. Google đang nỗ lực bổ sung chức năng này trong tương lai và sẽ thông báo ngay khi khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: phiên bản beta sẽ khả dụng đối với tất cả người dùng đủ điều kiện có đặc quyền tạo nhóm và đọc người dùng. Để bắt đầu, hãy chuyển đến Admin console > Thư mục> Nhóm hoặc sử dụng API Cloud Identity.
  • Người dùng cuối: không khả dụng đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng đủ điều kiện.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech