Giao diện Trang tổng quan hoạt động mới trong Google Docs, Sheets, Slides

Tháng 11 03, 2018


Google đang cập nhật giao diện của Trang tổng quan hoạt động trong Google Docs. Các tùy chọn và cài đặt đã khả dụng sẽ không thay đổi, nhưng giao diện mới hỗ trợ tìm dữ liệu dễ dàng hơn và cộng tác hiệu quả hơn.

Xem giao diện Trang tổng quan hoạt động mới cho người dùng

“Xem lần cuối” trong giao diện Trang tổng quan hoạt động mới

“Xu hướng xem” trong giao diện Trang tổng quan hoạt động mới

So sánh giao diện Trang tổng quan hoạt động cũ và mới

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech