Giới thiệu về không gian và cuộc trò chuyện nhóm

Tháng 6 29, 2022


Người dùng có thể sử dụng không gian hoặc cuộc trò chuyện nhóm trong Google Chat để giao tiếp với một hoặc nhiều người.

  • Không gian: không gian trung tâm, nơi mọi người có thể chia sẻ tệp, giao việc cần làm và duy trì kết nối.

  • Cuộc trò chuyện nhóm: trò chuyện trực tiếp với một nhóm. Ví dụ: sử dụng cuộc trò chuyện nhóm để thảo luận nhanh với nhóm sau cuộc họp.

Mẹo:

  • Người dùng phải sử dụng tài khoản Google Workspace để tạo không gian theo chuỗi.

  • Các cuộc trò chuyện nhóm không sắp xếp theo chuỗi.

Nên sử dụng không gian hoặc tin nhắn nhóm?

 
 

Không gian

Cuộc trò chuyện nhóm

Mục đích

Cộng tác trong các dự án dài hạn với đội hoặc nhóm cụ thể.

Nhắn tin trực tiếp với 2 người trở lên.

Lịch sử tin nhắn

Không gian theo chuỗi: lịch sử luôn được bật và được lưu giữ theo chính sách của tổ chức.

Không gian không theo chuỗi: có thể bật hoặc tắt lịch sử:

  • Tắt: tin nhắn  bị xóa sau 24 giờ.

  • Bật: tin nhắn tuân theo chính sách lưu trữ dữ liệu của tổ chức. Nếu sử dụng tài khoản cá nhân, tin nhắn sẽ được lưu trữ vô thời hạn.

Mẹo: nếu không có ai tham gia không gian và người tạo rời đi, không gian được tạo bởi tài khoản cá nhân sẽ bị xóa sau 5 ngày.

Nếu sử dụng tài khoản Google Workspace, lịch sử sẽ phụ thuộc vào chế độ cài đặt của tổ chức. Lịch sử có thể là:

  • Tắt: tin nhắn bị xóa sau 24 giờ.

  • Bật: tin nhắn được xử lý theo chính sách lưu giữ dữ liệu của tổ chức.

Mẹo: nếu người tham gia rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm được tạo bởi tài khoản cá nhân, cuộc trò chuyện đó sẽ bị xóa sau 5 ngày.

Tên

Người tạo không gian chọn tên

Mẹo:

  • Nếu sử dụng tài khoản Google Workspace và ai đó trong tổ chức đã tạo không gian này, người dùng có thể thay đổi tên

  • Nếu không gian được tạo bởi tài khoản cá nhân, bất kỳ thành viên nào đều có thể thay đổi tên 

Tên thành viên sẽ được liệt kê.

Nội dung mô tả

Người tạo phòng sẽ chọn nội dung mô tả phòng.

Cuộc trò chuyện nhóm không có nội dung mô tả.

Thông báo mặc định

Các thành viên được thông báo về các cuộc trò chuyện mà họ tham gia hoặc khi hoặc khi có lượt đề cập bằng @.

Đây là những chế độ cài đặt mặc định và có thể được thay đổi. Bật hoặc tắt thông báo Google Chat

Các thành viên được thông báo cho mọi tin nhắn.

Đây là những chế độ cài đặt mặc định và có thể được thay đổi. Bật hoặc tắt thông báo Google Trò chuyện

Quyền thành viên

Thành viên có thể rời khỏi và tham gia lại cuộc trò chuyện.

Các thành viên có thể rời khỏi và tham gia lại.

Mẹo: đối với các cuộc trò chuyện nhóm được tạo trước tháng 12/2020, các thành viên không thể rời được cuộc trò chuyện.

Nhiều không gian trò chuyện với cùng một người

Có thể có 2 không gian trở lên với cùng một nhóm.

Có thể có 2 cuộc trò chuyện trở lên với cùng một nhóm.

Tạo và giao việc cần làm

Có thể tạo và giao việc cần làm cho các thành viên khác trong không gian.

Các cuộc trò chuyện nhóm không đặt tên không có các tính năng về việc cần làm.

Chia sẻ tệp

Có thể chia sẻ tệp và xem danh sách các tệp được chia sẻ với không gian.

Có thể chia sẻ tệp với nhóm, nhưng không thể xem danh sách các tệp.

 

Nguồn: LVtech