Google Classroom khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite

Tháng 12 05, 2018


Google Classroom giúp giáo viên dễ dàng tạo các lớp học, giao bài tập, hỏi thi vấn đáp và giao tiếp với sinh viên. Hôm nay, Google đang mở rộng Classroom để nền tảng này khả dụng như là một dịch vụ bổ sung cho khách hàng G Suite Basic, BusinessEnterprise. Quản trị viên có thể quyết định có chọn tham gia hoặc không tham gia các dịch vụ mới. Google Classroom được bật theo mặc định, trừ khi quản trị viên đã chọn tùy chọn tham gia thủ công các dịch vụ mới.

Vì Google Classroom giúp giáo viên và sinh viên tiết kiệm thời gian, cải thiện tổ chức và tăng cường giao tiếp nên cũng có thể giúp học viện, trung tâm dạy kèm và các tổ chức phi lợi nhuận quản lý nhóm học viên. Hãy khám phá khả năng của Classroom dành cho doanh nghiệp, tổ chức ngay hôm nay.

Những điều mong đợi từ Google Classroom

Google Classroom trước đây được thiết kế cho các trường học và không phải là hệ thống quản lý đào tạo của doanh nghiệp, nhưng giờ đây khả dụng dưới dạng dịch vụ bổ sung cho khách hàng G Suite Basic, BusinessEnterprise. Google Classroom hiện vẫn là dịch vụ cốt lõi cho khách hàng G Suite Education, Enterprise for Education và Nonprofits. Lưu ý rằng người dùng trong các miền G Suite Education, Enterprise for Education và Nonprofits sẽ không thể tham gia các lớp do người dùng tạo trong các miền G Suite Basic, BusinessEnterprise.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Basic, BusinessEnterprise.

Là dịch vụ cốt lõi của các phiên bản G Suite Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech