Hiển thị số từ khi nhập vào Google Docs

Tháng 9 11, 2019


Tóm tắt

Người dùng thường cần xem số từ trong tài liệu họ viết. Thay vì đi tới Công cụ > Số từ mỗi lần muốn xem thông tin này, giờ đây, người dùng chỉ cần chọn Công cụ > Đếm từ > Hiển thị số từ trong khi nhập để hiển thị liên tục ở góc dưới bên trái của tài liệu.

Google đã nghe phản hồi rằng việc hiển thị thông tin này hữu ích cho người dùng làm việc trên các tài liệu yêu cầu số lượng từ tối thiểu hoặc tối đa.

Nếu người dùng nhấp vào hộp số từ, khi đó có thể xem thêm thông tin, như số trang, số ký tự (có và không có dấu cách). Để xem số từ của một phần cụ thể của văn bản, đơn giản chỉ cần tô đậm phần đó trong tài liệu. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Trung tâm trợ giúp.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 9/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể được truy cập bằng cách truy cập Công cụ > Số từ > Hiển thị số từ trong Google Docs.

Nguồn: LVtech