Hiển thị thông báo khi thay đổi chi tiết cuộc họp trong Google Calendar

Tháng 6 16, 2018


Có nhiều lý do người dùng cần phải chỉnh sửa cuộc họp và Google hiện đang giúp việc thông báo những thay đổi đó dễ dàng hơn. Kể từ hôm nay trở đi, khi thay đổi hoặc xóa cuộc họp hiện hữu, người dùng sẽ thấy hộp thoại nơi có thể nhập tin nhắn cho khách mời.

Sau khi gửi thông báo, khách mời sẽ thấy trong email thông báo chi tiết về những thay đổi trong cuộc họp.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech