Hỗ trợ giãn cách dòng tốt hơn trong Google Docs và Slides

Tháng 9 21, 2019


Tóm tắt

Bây giờ người dùng có thể đặt giãn cách dòng tùy chỉnh nhỏ hơn 1 (một) trong Google Docs và Google Slides. Điều này cho phép kiểm soát chi tiết hơn về giãn cách dòng để có thể kiểm soát tốt hơn khuôn khổ của phông chữ. Người dùng đã phản hồi rằng đây là một nhu cầu quan trọng để đáp ứng các nguyên tắc thương hiệu hoặc tạo tài liệu trực quan. Ngoài ra, điều này sẽ giúp duy trì định dạng khi nhập và xuất tập tin ở định dạng cũ.

Để tùy chỉnh giãn cách dòng, hãy chọn Định dạng > Giãn cách dòng > Giãn cách tùy chỉnh.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/09/2019
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 07/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định 

Nguồn: LVtech