Kể từ ngày 2/11/2020: Google Groups mới sẽ là trải nghiệm duy nhất đối với người dùng

Tháng 10 30, 2020


Tóm tắt:

Vào tháng 5/2020, Google đã ra mắt Google Groups mới để cung cấp trải nghiệm hiện đại phù hợp với Gmail và các dịch vụ khác của Google. Vào tháng 9, Google Group sẽ trờ thành mặc định đối với tất cả người dùng, nhưng cho phép người dùng cá nhân chọn sử dụng giao diện Groups cổ điển.

Bắt đầu từ ngày 2/11/2020 đối với Bản phát hành nhanh và vào ngày 9/11/2020 đối với Bản phát hành theo định kỳ, Groups cổ điển sẽ bị tắt hoàn toàn. Sau ngày đó, sẽ không có tùy chọn sử dụng phiên bản cũ (trước đó tại Cài đặt > Quay lại Google Groups cổ điển). Người dùng trong tổ chức đã sử dụng Group mới sẽ không nhận thấy sự thay đổi, nhưng những người dùng đã chọn sử dụng Group cũ sẽ được chuyển sang giao diện mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 9/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với phiên bản Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản cá nhân

Nguồn: LVtech