Kể từ ngày 6/1/2020, tính năng lưu trữ bài viết trên Google Groups sẽ bật theo mặc định

Tháng 11 23, 2019


Xin chào Quản trị viên!

Sau ngày 6 tháng 1 năm 2020, tính năng lưu trữ bài viết dành cho Groups for Business sẽ được bật cho miền theo mặc định. Nhờ có tính năng lưu trữ bài viết, người dùng được ủy quyền có thể xem những bài viết được gửi tới một nhóm thông qua giao diện người dùng của Groups. Kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2020, các bài viết mới sẽ xuất hiện trong giao diện người dùng của Groups, trừ khi quản trị viên tắt tính năng lưu trữ.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức?

Tính năng "Gỡ cài đặt" là một cách cũ dùng để gỡ bỏ những ứng dụng chính của G Suite hoặc các dịch vụ bổ sung của Google cho tất cả mọi người trong tổ chức. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, Google sẽ xóa tính năng gỡ cài đặt này khỏi Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Google đã thay thế tính năng này bằng các tùy chọn cài đặt BẬT hoặc TẮT ứng dụng cho người dùng.

Vì quản trị viên đã gỡ cài đặt Groups for Business nên tính năng lưu trữ bài viết hiện đang tắt đối với tất cả các nhóm trong miền, bao gồm cả các nhóm có bật tùy chọn lưu trữ bài viết.

Để tránh nhầm lẫn, kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2020, Google sẽ không còn dùng trạng thái gỡ cài đặt này để tắt tính năng lưu trữ bài viết của các nhóm. Tính năng lưu trữ bài viết trên Groups sẽ bật theo mặc định đối với mọi nhóm chưa tắt tính năng lưu trữ bài viết một cách rõ ràng, trừ khi quản trị viên tắt tính năng đó.

Tôi cần phải làm gì?

Vui lòng xem lại các tùy chọn cài đặt của quản trị viên cho Google Groups trước ngày 6 tháng 1 năm 2020.

Nếu không muốn bật tính năng lưu trữ bài viết cho nhóm cụ thể, hãy tắt tính năng lưu trữ bài viết cho nhóm đó thông qua giao diện người dùng của Groups hoặc bằng cách lập trình thông qua API Cài đặt của Groups.

Để kiểm soát quyền truy cập vào giao diện người dùng của Groups (https://groups.google.com/a/{DomainName}/forum) cho người dùng, quản trị viên có thể BẬT hoặc TẮT Groups for Business bằng cách truy cập vào trang Ứng dụng > G Suite trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Trân trọng!

LVtech