Kể từ tháng 10/2018: Google+ sẽ không hỗ trợ Internet Explorer 10

Tháng 7 26, 2018


Bắt đầu từ ngày 23/10/2018, Internet Explorer 10 sẽ không còn là trình duyệt được hỗ trợ để sử dụng Google+ nữa. Trước thời điểm này, Google khuyên người dùng nên tham khảo Trung tâm trợ giúp để đảm bảo đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ để truy cập vào Google+.

Chi tiết ra mắt

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng sử dụng Internet Explorer 10.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech