Kết thúc cuộc gọi điện video Google Meet cho mọi người cùng một lúc

Tháng 3 02, 2021


Tính năng mới:

Khi người tổ chức cuộc họp thuộc các phiên bản Google Workspace for Education Fundamentals hoặc Education Plus rời khỏi cuộc họp, giờ đây họ có thể chọn giữ cho những người khác tiếp tục cuộc gọi hoặc kết thúc cuộc gọi, loại bỏ mọi người khác.

Google sẽ ra mắt tính năng này cho các phiên bản Google Workspace khác trong những tháng tới.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trong một số trường hợp, người tổ chức có thể không muốn mọi người tiếp tục cuộc họp mà không có mặt người tổ chức. Ví dụ, giáo viên có thể muốn ngăn học sinh tham gia các cuộc họp không có người giám sát.

Thông tin chi tiết:

Khi người tổ chức cuộc họp xong và muốn rời đi, khi đó có hai lựa chọn:

  • Rời cuộc họp: người tổ chức cuộc họp sẽ rời cuộc họp, nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục.
  • Kết thúc cuộc họp cho tất cả mọi người: tất cả mọi người, kể cả những người trong phòng bị ngắt, sẽ rời khỏi cuộc họp. Những người tham gia sẽ được thông báo rằng người tổ chức cuộc họp đã kết thúc cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người sẽ không thể tham gia lại, trừ khi người tổ chức quay trở lại tham gia.


Sau khi kết thúc cuộc họp, nếu người tổ chức muốn gặp một nhóm người mới, hãy tạo một cuộc họp mới. Điều này có thể giúp ngăn những người dùng lại tham gia cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kết thúc cuộc gọi điện video trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/2/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 08/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace for Education Fundamentals và Education Plus.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech