Khả năng hiển thị tư cách thành viên gián tiếp và API phân cấp thành viên hiện được phát hành công khai

Tháng 2 01, 2021


Tóm tắt:

Google đang giúp việc xác định, kiểm soát và hiểu rõ thông tin tư cách thành viên nhóm gián tiếp trở nên dễ dàng hơn thông qua Cloud Identity Groups API. Cụ thể, Google đang cung cấp khả năng hiển thị thành viên và API phân cấp thành viên. Những tính năng này đã khả dụng trong bản beta.

Sử dụng các nhóm "lồng nhau" để quản lý quyền truy cập vào nội dung và tài nguyên có thể giúp giảm trùng lặp, đơn giản hóa việc quản trị và tập trung việc quản lý quyền truy cập. Tuy nhiên, các nhóm lồng nhau có thể tạo ra một hệ thống phân cấp phức tạp khiến quản trị viên khó hiểu cuối cùng ai có quyền truy cập và tại sao. Các API này giúp cung cấp tất cả thông tin cần thiết để hiểu cấu trúc nhóm và cấu trúc phân cấp phức tạp, đồng thời có thể giúp quản trị viên đưa ra quyết định về việc thêm vào hoặc xóa ai khỏi nhóm.

Xem thông báo để biết thêm thông tin và các trường hợp sử dụng cho các API.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.
  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus và Enterprise Essentials, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education và Nonprofit.

Nguồn: LVtech