Kiểm soát người tham gia cuộc họp Google Meet đối với G Suite Education

Tháng 10 03, 2020


Tính năng mới:

Google đang cung cấp cho những người tổ chức cuộc họp (người tạo cuộc họp và chủ sở hữu lịch) của các cuộc họp G Suite phiên bản Education các biện pháp kiểm soát an toàn để quản lý những người tham gia cuộc họp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Thông tin chi tiết:

Quản lý người tham dự cuộc họp

Để kiểm soát quyền truy cập vào cuộc họp, người tổ chức có thể bật hoặc tắt "Truy cập nhanh". Theo mặc định, cài đặt này sẽ được bật.

Khi "Truy cập nhanh" được bật:

 • Những người tham gia trong cùng miền với người tổ chức không cần phải yêu cầu để tham gia cuộc họp.
 • Những người tham gia qua điện thoại không cần phải yêu cầu tham gia cuộc họp.
 • Những người tham gia có thể quay số ngay trong cuộc họp.

Khi "Truy cập nhanh" bị tắt:

 • Tất cả người dùng, bao gồm cả những người dùng trong cùng miền với người tổ chức, phải yêu cầu tham gia cuộc họp trừ khi họ có trong lịch mời. Điều này bao gồm bất kỳ người dùng nào đang gọi đến cuộc họp qua điện thoại.
 • Bất kỳ người tham gia nào được mời từ bên trong cuộc họp bởi bất kỳ ai không phải người tổ chức cuộc họp cần phải gửi yêu cầu tham gia.
 • Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể quay số từ trong cuộc họp.

Người tổ chức có thể bật hoặc tắt "Truy cập nhanh" từ Google Meet trên web sau khi cuộc họp bắt đầu. Lưu ý: người tổ chức sẽ không thấy tùy chọn thay đổi cài đặt này trên thiết bị di động.

Nếu không thể bật hoặc tắt các tính năng, có thể có một tiện ích mở rộng của Meet trên Chrome đang ngăn các tính năng hoạt động. Để khắc phục sự cố, hãy thử tắt tiện ích Meet trên Chrome.

Google sẽ sớm thêm chức năng bổ sung vào cài đặt "Truy cập nhanh". Hãy theo dõi Trang tin G Suite đối với tiến trình giới thiệu các tính năng bổ sung đó:

 • Khi tắt "Truy cập nhanh", người tổ chức phải tham gia cuộc họp trước. Cho đến khi người tổ chức tham gia, những người tham gia trên web sẽ thấy thông báo: "Đang chờ Người tổ chức tham gia: Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay sau khi người tổ chức tham gia."
 • Người tổ chức có thể bật hoặc tắt "Truy cập nhanh" cho các cuộc họp được tạo trong Google Calendar bên cạnh những cuộc họp được tạo từ Google Meet.

Làm thế nào để bắt đầu

 • Quản trị viên: không có kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.
 • Người dùng cuối: "Truy cập nhanh" sẽ được bật theo mặc định và người tổ chức có thể bật hoặc tắt trong mỗi cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt các tính năng này trong cuộc họp.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech.