Kiểm soát việc di chuyển nội dung ra khỏi Team Drives trong tổ chức

Tháng 2 28, 2018


Team Drives cho phép người dùng chia sẻ tập tin với mọi người trong và ngoài miền. Khi người dùng có thể muốn những người bên ngoài tên miền, chẳng hạn như khách hàng và đối tác, thêm và đóng góp vào Team Drives của miền, đó chính là điều quan trọng trong việc kiểm soát của quản trị viên đối với những ai có thể di chuyển các tập tin.

Hôm nay, Google giới thiệu một cài đặt chia sẻ mới trong Admin console cho phép quản trị viên G Suite kiểm soát những người có thể xóa nội dung khỏi Team Drive của miền và ngăn không cho dữ liệu bị phát tán ra bên ngoài miền. Cài đặt này áp dụng cho cả nội dung di chuyển từ Team Drives trong tên miền đến Team Drive hoặc My Drive của miền bên ngoài cũng như di chuyển nội dung từ My Drive của người dùng trong miền của quý vị sang Team Drive của miền bên ngoài.

Có ba tùy chọn để chọn đối với cài đặt này: "Bất kỳ ai", "Không ai cả" hoặc "Chỉ những người dùng trong miền này".


Quản trị viên có thể tìm thấy cài đặt này trong Bảng điều khiển quản trị trong Ứng dụng (Apps) > G Suite > Cài đặt cho Drive và tài liệu (Settings for Drive and Docs) > Cài đặt chia sẻ (Sharing settings).

Theo mặc định, cài đặt này được để ở chế độ tùy chọn "Bất kỳ ai", phù hợp với hành vi của Google Drive trước đây đã được thực hiện với Team Drive. Ngoài ra, các quyền này được xác định ở cấp đơn vị tổ chức (OU). Điều này có nghĩa là cài đặt sẽ có hiệu lực dựa trên chủ sở hữu tập tin và cài đặt OU của chủ sở hữu đó.

Cài đặt mới này sẽ không khả dụng trong Admin console nếu tùy chọn "Chia sẻ bên ngoài [tên miền]" được để ở chế độ "tắt".

Xin lưu ý: cài đặt này không ngăn người dùng chuyển quyền sở hữu bằng cách thêm cộng tác viên hoặc sử dụng hộp thoại chia sẻ mà chỉ kiểm soát chuyển giao quyền sở hữu xảy ra do di chuyển nội dung ra khỏi Team Drive.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech