Kiểm soát xem người học có thể tự huỷ đăng ký lớp học hay không

Tháng 10 07, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm cài đặt trong Admin console cho phép quản trị viên kiểm soát việc người học có thể tự hủy đăng ký lớp học hay không. Nếu được bật, tính năng này sẽ ngăn không cho người học tự huỷ đăng ký lớp học. Thay vào đó, người dạy hoặc quản trị viên sẽ phải hủy đăng ký người học khỏi lớp học.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người học hủy đăng ký lớp học có thể gây ra sự gián đoạn cho người dạy và tăng khối lượng hỗ trợ cho quản trị viên. Việc sử dụng cài đặt này có thể giúp đảm bảo danh sách người học chính xác và cập nhật. Ngoài ra, nếu đang sử dụng tính năng nhập danh sách, điều này giúp dễ dàng duy trì hệ thống thông tin học viên (SIS) làm nguồn kiểm định cho danh sách.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Tìm cài đặt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên> Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Lớp học > Hủy đăng ký người học.

  • Người dùng cuối: nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, người học sẽ không còn thấy nút hủy đăng ký trên thẻ khóa học trên trang chủ Classroom.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng như một dịch vụ cốt lõi của Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, và Education Plus. 

  • Khả dụng như một dịch vụ bổ sung cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech