Kiểm tra thời gian mã cuộc họp Google Meet hết hạn để đảm bảo trải nghiệm cuộc họp trong tương lai suôn sẻ

Tháng 5 19, 2021


Tóm tắt:

Các cuộc họp của Google Meet có thể được lên lịch trên các sản phẩm của Google Workspace, chẳng hạn như Calendar, Gmail, Chat, v.v. Điều này có nghĩa đây là mã cuộc họp duy nhất và thời hạn của mã này dựa trên sản phẩm mà cuộc họp được tạo ra.

Hầu hết các mã cuộc họp sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ lần sử dụng cuối cùng, nhưng có những trường hợp mã cuộc họp sẽ hết hạn lập tức ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Vui lòng xem bảng sau đây để nắm rõ thời hạn mã cuộc họp theo sản phẩm được tạo ra. Các mã cuộc họp hết hạn này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2021.

Người dùng nên sử dụng bảng này để đảm bảo mã cuộc họp hợp lệ, đặc biệt là đối với các cuộc họp lên kế hoạch trước.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: nên xem lại các giới hạn hết hạn của mã cuộc họp để đảm bảo mã cuộc họp hợp lệ, đặc biệt là đối với các cuộc họp đã được lên kế hoạch từ trước.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech