Lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

Tháng 9 28, 2020


Tóm tắt: 

Giờ đây, quản trị viên có thể lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo các nhóm cụ thể. Khi thêm nhóm mới hoặc nhóm hiện có vào danh sách cho phép, quản trị viên có thể lọc để xem các sự kiện trong nhật ký hoặc báo cáo sử dụng theo nhóm cụ thể đó.

Điều này hỗ trợ cho việc tìm các mục nhật ký hiệu quả hơn, đồng thời cho phép quản trị viên tập trung vào một đối tượng mục tiêu cụ thể nhanh chóng và dễ dàng hơn để hiểu rõ hơn về thông tin tài khoản người dùng, việc sử dụng ứng dụngbảo mật.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech