Luôn cập nhật những thay đổi quan trọng trong Google Sheets

Tháng 6 05, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Để cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng hơn về các thay đổi trong bảng tính phù hợp nhất với quy trình làm việc và giúp cho phép giao tiếp nhóm hiệu quả hơn, Google đang giới thiệu các thông báo có điều kiện.

Những điều này cho phép người dùng tạo quy tắc trong bảng tính gửi thông báo qua email khi đáp ứng các tiêu chí nhất định. Khi một thay đổi cụ thể được thực hiện, chẳng hạn như thay đổi giá trị cột hoặc một phạm vi ô cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo cảnh báo về những gì đã xảy ra trong bảng tính và ai đã thực hiện cập nhật. Người dùng cũng có tùy chọn định cấu hình thông báo cho người khác bằng cách nhập địa chỉ email của họ trong quá trình thiết lập thông báo.

Email notification of changes in a spreadsheet

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thông báo có điều kiện giúp người dùng và các bên liên quan được cập nhật về những thay đổi gần đây trong bảng tính. Người dùng có thể đặt quy tắc để tự nhận thông báo (hoặc thông báo cho người khác), ví dụ:

 • Nhiệm vụ đã thay đổi trạng thái hoặc chủ sở hữu trong trình theo dõi dự án

 • Một số mặt hàng đạt đến số lượng tồn kho nhất định trong trình theo dõi hàng tồn kho

 • Một số giảm xuống dưới một giá trị nhất định trong phân tích dự báo

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Trong trường hợp sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa Trang tính, người dùng có thể đặt thông báo khi:

   • Một dãy ô thay đổi giá trị

   • Một dãy ô phù hợp với một điều kiện cụ thể

  • Để đặt thông báo có điều kiện, hãy mở bảng tính, đi tới Công cụ > Thông báo có điều kiện > Thêm quy tắc. Người dùng cũng có thể nhấp chuột phải trực tiếp vào bảng tính và chọn Thông báo có điều kiện.

  • Lưu ý: các quy tắc được gán tên mặc định một cách tự động. Tuy nhiên, người dùng có thể cập nhật tên của quy tắc bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thông báo có điều kiện.

Adding a rule to set up Conditional notifications in Google Sheets

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/6/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/6/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace: 

 • Business Standard, Plus 

 • Enterprise Starter, Standard, Plus 

 • Education Plus 

 • Enterprise Essentials 

Nguồn: LVtech