Miền trong danh sách cho phép và quản lý miền dễ dàng hơn trong Admin console

Tháng 7 11, 2019


Tóm tắt:

Google đã thực hiện một vài thay đổi về cách quản trị viên G Suite quản lý các tên miền được sở hữu và đưa vào danh sách trắng trong Admin console. Sẽ không có thay đổi chức năng đáng kể, nhưng giao diện tại Admin console > Tài khoản > Miền sẽ khác. Cụ thể quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Quản lý miền: trước đây được gọi là “Thêm/xóa miền”.
  • Miền trong danh sách cho phép: trước đây được gọi là “đưa các miền bên ngoài vào danh sách cho phép” và là nơi có thể liệt kê các tên miền để người dùng có thể dễ dàng cộng tác với người dùng thuộc các miền đó.
  • Giao diện được cập nhật trong cả hai phần này, với các tùy chọn được sắp xếp lại để giúp tìm và thực hiện các chức năng phổ biến dễ dàng hơn.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm nhiều miền vào tài khoản G Suite hoặc đưa vào danh sách các miền đáng tin cậy trong miền G Suite.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Giao diện mới sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech