Miễn điểm bài tập trong Google Classroom

Tháng 12 16, 2023


Tính năng mới:

Sau khi mở rộng hệ thống chấm điểm trong Google Classroom, Google đang bổ sung thêm một tính năng giúp người dạy linh hoạt hơn nữa khi chấm điểm bài tập đã giao và bài tập trên lớp.

Bắt đầu từ hôm nay, người dạy có thể đánh dấu bài tập của một người học cụ thể là “Miễn điểm” thay vì cho điểm 0-100. Điều này sẽ loại trừ bài tập cụ thể đó khỏi điểm tổng thể của người học. Hy vọng tính năng được yêu cầu này sẽ giải quyết các tình huống khác nhau của lớp, chẳng hạn như muốn bỏ bài tập thấp nhất của người học, miễn điểm bài tập khi học sinh vắng mặt hoặc bất kỳ trường hợp nào khác trong đó bài tập không được đưa vào điểm của người học.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc miễn điểm bài tập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech