Mở rộng đặc quyền của quản trị viên cho thiết bị phần cứng Google Meet

Tháng 4 19, 2023


Tính năng mới:

Google đang tăng số lượng đặc quyền của quản trị viên cho các thiết bị phần cứng Google Meet từ 03 (ba) đến 12 (mười hai). Điều này cung cấp cho quản trị viên nhiều cách hơn để ủy quyền vai trò quản trị viên và quyền truy cập khi liên quan đến quản lý và dữ liệu thiết bị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Các đặc quyền phần cứng trước của Google Meet

Đã cập nhật đặc quyền phần cứng Google Meet

Tại sao quan trọng:

Trước đây, quản trị viên có khả năng giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu phần cứng và chức năng của Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên đối với quản trị viên được ủy quyền. Ngoài đặc quyền đăng ký được thêm gần đây nhất, chỉ có thể cấp quyền truy cập khi có hoặc không có chức năng gán lịch—không thể tùy chỉnh thêm.

Một số đặc quyền mới bao gồm khả năng:

  • Xem thiết bị: quản trị viên có quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu thiết bị, bao gồm lịch sử sự cố và chức năng xuất dữ liệu nhóm; bắt buộc phải có để có thể truy cập các trang có chức năng lưu trữ ở nhiều đặc quyền khác (bao gồm Quản lý gán lịch, Thực hiện tác vụ và các đặc quyền cũng như Hủy cấp phép phần cứng Google Meet).

  • Quản lý cài đặt đơn vị tổ chức: quản trị viên có thể chỉnh sửa cài đặt phần cứng Google Meet được kiểm soát ở cấp đơn vị tổ chức và di chuyển thiết bị giữa các đơn vị tổ chức.

  • Quản lý cuộc họp trên thiết bị: quản trị viên có thể kết nối với cuộc họp từ xa và tắt tiếng hoặc ngắt cuộc gọi đang hoạt động.

Quản trị viên có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các vai trò mới, kèm theo mô tả trong Trung tâm trợ giúp.

Ngoài ra, hai trong số các đặc quyền phần cứng hiện có đã được đổi tên cho rõ ràng trong cấu trúc đặc quyền mới:

  • Phần cứng Google Meet có lịch hiện là Quản lý phần cứng và lịch Google Meet.

  • Phần cứng Google Meet không có lịch hiện là Quản lý phần cứng Google Meet.

Quản trị viên đã được chỉ định các đặc quyền hiện có sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi chức năng nào – đặc quyền sẽ vẫn được chỉ định nhưng với tên được cập nhật.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên muốn sử dụng chức năng mới này để cung cấp quyền truy cập hạn chế hơn sẽ cần tạo vai trò tùy chỉnh (tạo, chỉnh sửa và xóa vai trò quản trị viên tùy chỉnh) với các đặc quyền phần cứng Google Meet cụ thể muốn chỉ định cho quản trị viên được ủy quyền. Quản trị viên hiện tại đã được chỉ định đặc quyền sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech