Mở rộng hệ thống chấm điểm trong Google Classroom

Tháng 8 30, 2023


Tính năng mới:

Hiện tại, giáo viên có thể thiết lập hệ thống chấm điểm trong Google Classroom bằng cách sử dụng điểm, kiểu chấm điểm hoặc giai đoạn chấm điểm. Các tùy chọn này dựa trên số, nghĩa là có tương quan với điểm hoặc tỷ lệ phần trăm.

Để hỗ trợ các hình thức chấm điểm khác, chẳng hạn như điểm chữ hoặc xếp hạng trình độ (ví dụ: không đạt yêu cầu đến xuất sắc), Google đang giới thiệu các thang điểm có thể tùy chỉnh để các ưu tiên chấm điểm của trường hoặc người dạy được phản ánh tốt hơn trong Google Classroom. Với bản cập nhật này, người dạy sẽ có tùy chọn để chọn từ thang điểm số, chữ cái, trình độ, thang điểm bốn hoặc thiết lập thang điểm riêng.

Sau khi thang điểm được chọn và được cá nhân hóa (nếu người dạy chọn như vậy), người dạy có thể tạo bài tập ngay lập tức và mọi bài tập hiện có sẽ tự động có thang điểm mới được chọn. Khi chấm điểm bài tập, người dạy có thể nhập điểm bằng giá trị điểm hoặc cấp độ từ thang điểm và Classroom sẽ tự động hiển thị cho cả người dạy và người học sau khi trả điểm.

Expanding grading systems in Google Classroom

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp người dạy linh hoạt hơn trong việc quyết định sử dụng thang điểm nào cho bài tập và bài tập trên lớp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để định cấu hình thang điểm bao gồm truy cập các mẫu thang điểm, hãy đi đến Cài đặt lớp > cuộn xuống cài đặt Thang điểm > nhấp vào Thêm. Từ đó, có thể chọn thang điểm được cài đặt sẵn hoặc tạo thang điểm của riêng mình.

   • Người dạy cũng có tùy chọn sao chép các lớp khác sau khi đã thiết lập thang điểm.

   • Bất kỳ lớp mới nào được tạo sẽ có thang điểm từ lớp được chỉnh sửa gần đây nhất.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chấm điểm và trả bài tập.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/8/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech