Mở rộng khối thông minh bao gồm các sự kiện lịch trong Google Sheets

Tháng 10 14, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Ngoài thông báo gần đây về việc thêm tệp vào Google Sheets bằng khối thông minh, Google cũng giúp người dùng nhanh chóng chèn sự kiện Lịch vào trang tính dễ dàng hơn.

Tính năng canvas thông minh bổ sung cho phép người dùng tìm kiếm các sự kiện từ Lịch hoặc sao chép liên kết Lịch và đặt liên kết trực tiếp vào trang tính. Sau đó, người dùng sẽ thấy tên sự kiện và thẻ di chuột có thể hành động trong ô.

event chips v2

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Khi tạo phân tích, theo dõi tiến trình hoặc cập nhật dữ liệu trong trang tính, lịch giờ đây trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, thông qua chế độ xem bằng cách di chuột qua, người dùng có thể xem lại người tham dự, thời gian và siêu dữ liệu cuộc họp khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để thêm sự kiện lịch vào trang tính, hãy nhập "@" vào bất kỳ ô nào và tìm kiếm sự kiện lịch hoặc điều hướng đến Chèn > Khối thông minh > Sự kiện trên lịch. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh vào Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech