MỚI: Bảo vệ người dùng bằng xác thực đăng nhập G Suite với ID nhân viên

Tháng 7 12, 2018


Google luôn tìm kiếm các cách mới nhằm giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của người dùng và dữ liệu của doanh nghiệp tổ chức. Người dùng hiện có thể được yêu cầu xác minh danh tính bằng cách cung cấp ID nhân viên khi đăng nhập vào tài khoản G Suite. Điều này sẽ tốt hơn trong việc bảo vệ người dùng khỏi những nỗ lực tấn công vì ID nhân viên khó đoán và bảo mật hơn nhiều loại xác thực danh tính.

Kích hoạt xác thực đăng nhập bằng ID nhân viên

Xác thực đăng nhập ID nhân viên chỉ có thể được triển khai trong các miền mà quản trị viên G Suite đã cung cấp thông tin ID cho người dùng. Quản trị viên có thể làm điều này theo một trong ba cách:

  1. Tải ID nhân viên (số lượng nhiều) trực tiếp lên Admin console.
  2. Sử dụng Google Cloud Directory Sync để lấy ID nhân viên từ Microsoft Active Directory hoặc máy chủ LDAP.
  3. Sử dụng G Suite Admin SDK Directory API để điền vào trường “externalIds[].type” “organization” với ID nhân viên.

Một khi đã thêm thông tin ID nhân viên, quản trị viên có thể bật xác thực đăng nhập từ Admin console (Bảo mật > Xác thực đăng nhập > Sử dụng số ID nhân viên để tăng cường bảo mật cho người dùng của tôi (Security > Login challenges > Use employee ID to keep my users more secure)). Lưu ý rằng xác thực đăng nhập ID của nhân viên là TẮT theo mặc định.

Thông báo cho người dùng

Nếu đã chọn kích hoạt xác thực đăng nhập này, quản trị viên nên cho người dùng biết thông tin về số ID nhân viên và về việc được yêu cầu số ID nhân viên khi đăng nhập vào tài khoản G Suite. Nếu muốn xác minh danh tính theo cách khác, người dùng nên cập nhật số điện thoại và địa chỉ email khôi phục.

Lưu ý: xác thực đăng nhập này sẽ không được hiển thị cho bất kỳ người dùng nào đã bật xác minh hai bước.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech