Người dùng không sử dụng Google Calendar sẽ luôn nhận được thông báo cập nhật qua email

Tháng 10 16, 2018


Để đảm bảo tất cả người tham dự xem được thông tin cập nhật sự kiện, Google sẽ thay đổi cách Google Calendar liên lạc để cập nhật sự kiện đến những người tham dự không sử dụng Google Calendar. Cụ thể, người dùng không sử dụng Google Calendar sẽ được gửi email khi sự kiện được tạo, cập nhật hoặc xóa trong Google Calendar. Trước đây, một số hệ thống lịch sẽ không cập nhật các chi tiết này và không gửi email, có nghĩa là thông tin sự kiện đôi khi ở tình trạng lỗi thời. Tính năng này đã được khách hàng yêu cầu rộng rãi để giúp cập nhật chi tiết sự kiện cho tất cả người dùng.

Tùy chọn "Không gửi" dành cho người dùng Google Calendar

Khi tạo hoặc thay đổi sự kiện, Google Calendar sẽ hỏi người dùng có muốn thông báo cho người tham dự không. Lựa chọn này sẽ chỉ được áp dụng cho những người tham dự dùng Google Calendar. Bất kể chọn thông báo nào, sự kiện của người tham dự sẽ luôn được cập nhật.

Google cũng sẽ thực hiện một số thay đổi đối với API Lịch để hỗ trợ tính năng này. Quản trị viên có thể tìm hiểu thêm về tham số sendUpdates mới trong tham chiếu API Lịch.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech