Người quản lý không gian có thể thay đổi quyền truy cập vào không gian mới và hiện hữu trong Google Chat

Tháng 7 08, 2022


Tóm tắt:

Đầu năm, Google đã công bố khả năng chia sẻ không gian rộng rãi hơn bằng cách cho phép các đối tượng cụ thể trong tổ chức tham gia không gian thông qua một liên kết. Bắt đầu từ hôm nay, Người quản lý có thể thay đổi quyền truy cập vào các không gian mới và hiện hữu bằng cách đặt không gian thành "Bị hạn chế" hoặc "Có thể khám phá" cho một nhóm người được chọn trong tổ chức khi cuộc trò chuyện được tạo.

Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu tạo không gian mới để có thể chia sẻ và khám phá, đồng thời giúp đảm bảo không gian có thể được cập nhật với quyền truy cập phù hợp.

[WSU] Discoverable Spaces - Mutability - v3

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: chỉ người quản lý Không gian mới có thể thay đổi quyền truy cập vào không gian mới và hiện hữu bằng cách điều hướng đến "Xem thành viên" trong trình đơn thả xuống > Truy cập không gian > cập nhật truy cập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Spaces trong Google Workspace.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/7/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech