Nhãn bên ngoài dành cho người tham gia Google Meet

Tháng 3 15, 2023


Tính năng mới:

Nhãn “Bên ngoài” sẽ có trong Google Meet. Người dùng sẽ thấy một nhãn ở góc trên cùng bên trái của màn hình cuộc họp cho biết những người tham gia bên ngoài miền của người tổ chức cuộc họp đã tham gia cuộc họp. Trong bảng điều khiển, những người tham gia bên ngoài sẽ được biểu thị bằng cùng một biểu tượng.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: nhãn bên ngoài sẽ được bật theo mặc định và có thể định cấu hình trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng > Google Workspace > Google Meet > Cài đặt an toàn của Google Meet. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Meet cho người dùng.

  • Người dùng cuối: người dùng cuối không cần thực hiện hành động nào — người dùng sẽ thấy nhãn cảnh báo cho những người tham gia bên ngoài khi được quản trị viên định cấu hình.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/3/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với  khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits.

  • Không khả dụng cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech