Nhận thông báo qua email và xem yêu cầu hỗ trợ được liên kết cho nhật ký Access Transparency

Tháng 1 07, 2020


Tóm tắt:

Google đã thực hiện hai cải tiến sẽ giúp nhật ký Access Transparency hữu ích hơn cho quản trị viên G Suite. Cụ thể bây giờ quản trị viên có thể:

  • Chọn nhận thông báo qua email khi nhật ký Truy cập minh bạch được tạo.
  • Xem bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào được liên kết với các yêu cầu trong báo cáo Nhật ký kiểm tra.

Truy cập minh bạch đối với G Suite cung cấp khả năng hiển thị nhiều hơn về các hành động được thực hiện bởi nhân viên Google liên quan đến dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách Truy cập minh bạch có thể giúp tăng niềm tin vào bảo mật dữ liệu đám mây.

Nhật ký truy cập minh bạch mô tả tài nguyên bị ảnh hưởng, thời gian thực hiện hành động, lý do đối với việc thực hiện hành động và hơn thế nữa. Với lần cải tiến này, quản trị viên có thể tạo cảnh báo tự động để nhận thông báo qua email khi các tiêu chí được chỉ định liên quan đến Truy cập minh bạch được đáp ứng và nhật ký liên quan được tạo. Để bắt đầu, hãy tạo một cảnh báo dựa trên bộ lọc "Event Name = Access".

Tìm hiểu thêm về Access Transparency logs hoặc cách thiết lập cảnh báo.

Mẫu thông báo email khi nhật ký truy cập minh bạch được tạo

Quản trị viên có thể thấy số yêu cầu hỗ trợ  trong nhật ký kiểm tra Truy cập minh bạch

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: Thông báo email sẽ được TẮT theo mặc định, thông tin yêu cầu hỗ trợ trong nhật ký kiểm tra sẽ được BẬT theo mặc định. Tìm hiểu thêm về nhật ký Truy cập minh bạch hoặc cách thiết lập cảnh báo.
  • Người dùng cuối: Tính năng này không hiển thị đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã được liệt kê trong bản phát hành G Suite sắp tới.


Nguồn: LVtech