Nhập liệu Google Docs không cần đánh máy

Tháng 8 08, 2019


Chỉ cần nói và Google Docs sẽ thực hiện việc đánh máy và định dạng văn bản. Hãy để cho công việc vương lên tầm cao mới trong năm mới với công cụ đánh máy rảnh tay Nhập bằng giọng nói (Voice typing) trong Docs. Hãy thử ra lệnh “chèn hàng mới” (“insert new line”) và “làm nổi bật” (“highlight”) để định dạng theo nhu cầu.

Thông tin tham khảo:

Nhập bằng giọng nói trong Google Docs

Cải tiến nhập bằng giọng nói


Nguồn: LVtech