Nhật ký kiểm tra Google Groups hợp nhất hiện khả dụng trong G Suite và GCP

Tháng 6 05, 2019


Tính năng mới

Nhật ký kiểm tra Google Groups hợp nhất hiện khả dụng trong API báo cáo quản trị viên G Suite và Nhật ký kiểm tra đám mây GCP. Thông tin cụ thể:

 • Các thay đổi trong API Báo cáo AdminSDK của G Suite: Google giới thiệu một nhật ký hợp nhất mới có tên groups_enterprise, bao gồm các thay đổi đối với các nhóm và tư cách thành viên nhóm thông qua tất cả các sản phẩm và API, trước đây được phân chia thành các nhóm và nhật ký kiểm tra quản trị viên.
 • Thay đổi trong Nhật ký kiểm tra đám mây GCP: Google đã thêm thông tin Google Groups vào Nhật ký kiểm tra đám mây (CAL) trong Stackdriver. Vui lòng xem bài đăng trên Blog để biết thêm chi tiết. Lưu ý rằng điều này sẽ không thay đổi mức độ hiển thị của các nhật ký này trong Admin console của G Suite - cũng chỉ là thêm vào Nhật ký kiểm tra đám mây (CAL) trong Stackdriver.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên G Suite và GCP.

Tại sao sử dụng:

Những thay đổi này sẽ giúp cải thiện bảo mật và khả năng sử dụng của Group như một công cụ IAM bằng cách hợp lý hóa quản trị, minh bạch và giám sát truy cập.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:
  • Các thay đổi trong API báo cáo AdminSDK của G Suite: bắt đầu với API báo cáo AdminSDK.
  • Thay đổi trong Nhật ký kiểm tra đám mây GCP: đây là tính năng tùy chọn tham gia có thể được bật tại Admin console của G Suite > Hồ sơ công ty > Tuân thủ & Pháp lý > Tùy chọn chia sẻ.

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Thay đổi trong API báo cáo AdminSDK của G Suite

Các thay đổi đối với các nhóm đã được ghi lại trong lịch sử của các nhóm hoặc nhật ký kiểm tra quản trị viên. Các thay đổi được thực hiện trong sản phẩm Google Groups được ghi vào nhật ký nhóm trong khi các thay đổi được thực hiện thông qua các công cụ quản trị như Admin console, AdminSDK và GCDS được ghi vào nhật ký quản trị viên. Là một phần trong nỗ lực hợp lý hóa quản trị và tăng tính minh bạch, Google giới thiệu một nhật ký hợp nhất mới có tên groups_enterprise, bao gồm các thay đổi đối với các nhóm và tư cách thành viên nhóm thông qua tất cả các sản phẩm và API. Nhật ký mới này hiện đã hả dụng thông qua API Báo cáo của AdminSDK và sẽ khả dụng trong Admin console trong tương lai.

Thay đổi trong Nhật ký kiểm tra đám mây GCP

Google Groups là phương cách được đề xuất để cấp quyền truy cập vào tài nguyên GCP khi sử dụng các chính sách IAM. Khách hàng của GCP đã phản hồi rằng việc có các nhật ký kiểm tra nhóm khả dụng trong Nhật ký kiểm tra của Google Cloud sẽ giúp hợp lý việc theo dõi bảo mật và truy cập. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Google đã thêm thông tin Google Groups vào Nhật ký kiểm tra đám mây (CAL) trong Stackdriver. Vui lòng xem bài đăng trên Blog để biết thêm chi tiết về cách thức hỗ trợ cho khách hàng GCP.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/5/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Google Groups khả dụng cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • API báo cáo SDK của quản trị viên G Suite cho các sự kiện nhóm hợp nhất sẽ được BẬT theo mặc định.
 • Ghi Nhật ký kiểm tra đám mây GCP cho các nhóm sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp tên miền.

Nguồn: LVtech