Nhóm bảo mật - bảo mật và kiểm soát truy cập trong quản lý nhóm

Tháng 9 23, 2020


Tính năng mới:

Google đang cung cấp tính năng nhóm bảo mật ở phiên bản beta. Tính năng này dễ dàng điều chỉnh, kiểm tra và giám sát các nhóm được sử dụng cho mục đích cấp phép và kiểm soát truy cập đồng thời cho phép quản trị viên:

  • Áp dụng nhãn cho bất kỳ Google Group hiện có để phân biệt với các nhóm danh sách email.
  • Đảm bảo thật sự:
  • Không thể thêm nhóm bên ngoài (thuộc sở hữu bên ngoài tổ chức) và nhóm không bảo mật làm thành viên của nhóm bảo mật.
  • Các nhãn bảo mật, sau khi được gán cho một nhóm, không thể bị xóa.

Trong tương lai, quản trị viên sẽ có thể sử dụng các vai trò quản trị chi tiết hơn để tách biệt việc quản trị các nhóm bảo mật và không bảo mật.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Nhóm được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có thể bao gồm các nhóm giúp các nhóm giao tiếp và cộng tác cũng như các nhóm kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và tài nguyên quan trọng. Các nhóm bảo mật có thể giúp khách hàng quản lý các danh mục nhóm này theo cách khác nhau để tăng cường tổng thể về trạng thái bảo mật.

Ví dụ: nếu có yêu cầu tuân thủ hoặc quy định để quản lý kiểm soát truy cập, quản trị viên có thể đã thiết lập quy ước đặt tên để theo dõi nhóm nào đã được sử dụng cho mục đích này. Với các nhóm bảo mật, giờ đây quản trị viên có thể gán nhãn bảo mật và dễ dàng quản lý mà không cần phải sử dụng các cách giải quyết như quy ước đặt tên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng phiên bản beta.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech