Những thay đổi đối với tiến trình di chuyển của Google Chat

Tháng 10 31, 2020


Tóm tắt:

Với nỗ lực giúp quá trình chuyển đổi dễ dàng nhất có thể, Google vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian chuyển đổi từ Hangouts cổ điển sang Google Chat cho khách hàng Google Workspace và G Suite for Education.

Vào tháng 6, Google đã giới thiệu cài đặt Ưu tiên Chat trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cho phép mọi quản trị viên chọn tham gia di chuyển tất cả người dùng cuối sang Chat. Google cũng đặt tính năng Chat có thể cấu hình ở cấp đơn vị tổ chức.

Vào năm 2021, Google sẽ bắt đầu di chuyển tất cả các khách hàng còn lại với cài đặt "Chat và Hangouts cổ điển" và "chỉ Hangouts cổ điển" được chọn sang Chat. Sau đây là tiến trình di chuyển được thông báo trước cho khách hàng:

  • Chọn không tham gia chuyển đổi (không sớm hơn quý 2 năm 2021): tất cả khách hàng sẽ được chuyển sang Ưu tiên Chat trừ khi quản trị viên từ chối. Những khách hàng chỉ bật Chat, với Hangouts cổ điển bị tắt hoàn toàn, sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Bắt buộc chuyển đổi (cuối năm 2021): tất cả khách hàng còn lại sẽ được chuyển sang Ưu tiên Chat và sẽ thay thế hoàn toàn Hangouts cổ điển bằng Chat. Sẽ không có tùy chọn để chọn không tham gia ở giai đoạn này.

Google sẽ thông báo trước (tối thiểu 4 tuần) trên Google Workspace Updates trước khi mỗi giai đoạn bắt đầu. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không cần thực hiện hành động nào vào lúc này. Xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi người dùng Chat.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động của người dùng cuối đối với những thay đổi này.

Nguồn: LVtech