Những thay đổi quan trọng đối với phương thức API Google Calendar quản lý và giới hạn các truy vấn

Tháng 6 25, 2021


Tính năng mới:

Đã có một sự thay đổi đối với phương thức API Google Calendar quản lý việc sử dụng. Trước đây, các truy vấn API Calendar được theo dõi và giới hạn hàng ngày. Các truy vấn này hiện được theo dõi và giới hạn trên cơ sở mỗi phút.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Thay đổi này mang lại hành vi tốt hơn khi vượt quá hạn ngạch, vì các yêu cầu sẽ bị giới hạn theo tỷ lệ cho đến khi hạn ngạch vẫn khả dụng thay vì giảm tất cả các yêu cầu trong thời gian còn lại trong ngày. Ngoài ra, điều này sẽ giúp xác định các vấn đề xung quanh việc thực thi hạn ngạch nhanh hơn.

Xem thêm thông tin về việc sử dụng và giới hạn hạn ngạch trong bảng điều khiển Google API.

Thông tin chi tiết:

Để đảm bảo đang làm việc hiệu quả với hạn ngạch, quản trị viên và nhà phát triển nên:

  • Sử dụng thông báo thay vì dùng phương pháp truy cập kênh.

  • Định thời gian ngẫu nhiên để đảm bảo yêu cầu của người dùng được trải đều, chứ không phải theo từng đợt yêu cầu.

  • Sử dụng đồng bộ hóa gia tăng với mã thông báo đồng bộ hóa cho tất cả các bộ sưu tập thay vì truy xuất liên tục tất cả các mục nhập.

  • Tăng kích thước trang để truy xuất nhiều dữ liệu hơn cùng một lúc bằng cách sử dụng tham số kết quả tối đa.

  • Cập nhật các sự kiện khi có sự thay đổi để tránh tạo lại tất cả các sự kiện trên mỗi lần đồng bộ hóa.

  • Sử dụng dự phòng theo cấp số nhân để thử lại lỗi để giới hạn tốc độ hoạt động bình thường.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển: sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách xem việc sử dụng và giới hạn API.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối đối với tính năng này.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech