Nội dung cập nhật để xuất dữ liệu phần cứng Google Meet và cấu hình thiết bị hàng loạt

Tháng 10 11, 2023


Tính năng mới:

Google đang thực hiện ba nội dung cập nhật về cách quản trị viên quản lý thiết bị phần cứng Google Meet:

Xuất dữ liệu nhóm đã lọc

Đầu tiên, khi tạo bản xuất dữ liệu thiết bị, bản xuất đó hiện sẽ sử dụng tất cả các bộ lọc đang hoạt động đã chọn trên trang Danh sách thiết bị trước khi bắt đầu tải xuống. Trước đây, hành động này đã bỏ qua các bộ lọc và tạo dữ liệu từ mọi thiết bị trong toàn bộ nhóm.

Cập nhật hàng loạt thông qua tải lên CSV

Thứ hai, giờ đây người dùng có thể thực hiện cập nhật hàng loạt cho cài đặt thiết bị bằng cách tải lên bản xuất đã sửa đổi dữ liệu thiết bị ở định dạng CSV với những thay đổi theo nhu cầu. Trước thay đổi này, cách duy nhất để thực hiện thay đổi hàng loạt đối với cài đặt thiết bị được quản lý ở cấp thiết bị riêng lẻ (trái ngược với cấp đơn vị tổ chức) là chọn tối đa 50 thiết bị cùng một lúc trên trang Danh sách thiết bị và kích hoạt hàng loạt hoạt động. Thay đổi này sẽ cho phép khách hàng có nhóm lớn tiết kiệm thời gian bằng cách cắt giảm các bước thủ công lặp đi lặp lại khi triển khai các thay đổi cho hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn thiết bị.

Lưu ý quan trọng: nên xem xét cẩn thận bài viết trong Trung tâm trợ giúp trước khi sử dụng tính năng này vì không có cách nào tự động nào để hoàn nguyên các thay đổi. Cách duy nhất để hoàn tác các thay đổi là sử dụng lại tính năng cập nhật hàng loạt với tệp xuất dữ liệu nhóm trước đó, vì vậy hãy nhớ lưu lại tệp.

Quản trị viên phải có các đặc quyền cần thiết của quản trị viên Google Meet hardware để cập nhật hàng loạt thiết bị thành công (Quản lý thiết bị cho hầu hết các thay đổi và Quản lý cài đặt đơn vị tổ chức khi sử dụng quyền này để di chuyển thiết bị giữa các đơn vị tổ chức). Không thể sử dụng tính năng này để gán lịch vào lúc này.

Tắt tiếng cảnh báo

Google cũng có thể tạm thời tắt tiếng các cảnh báo của thiết bị và thiết bị ngoại vi. Điều này rất hữu ích khi các phòng tạm thời được gỡ xuống để bảo trì. Quản trị viên có thể chọn khoảng thời gian tắt tiếng cảnh báo và thêm ghi chú về cảnh báo bị tắt tiếng để các quản trị viên phần cứng Google Meet khác có thể tham khảo. Có thể lọc thiết bị theo “tắt tiếng” và “không im lặng” từ Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị.

Ngoài ra, Google đã thêm cài đặt mới cấp khách hàng tại Thiết bị > Google Meet hardware  > Cài đặt > Cài đặt dịch vụ có tên Cảnh báo thiết bị mới. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định xem các thiết bị mới đăng ký có tự động tắt cảnh báo hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:

    • Xuất dữ liệu nhóm đã lọc: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/10/2023.

    • Cập nhật hàng loạt thông qua tải lên CSV: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/10/2023.

    • Tắt tiếng cảnh báo: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech